fbpx

Stadgar

§ 1 Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Värmlands Kattklubb, vilket förkortas VÄK.
§ 1.2 Klubben har sitt säte i Karlstad.
§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.
§ 1.4 Klubbens syften är att:
· öka kattens status i samhället
· aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri
· kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten
· informera och ge kunskap om katten till allmänheten
· tillvarata medlemmarnas intresse
· verka för id-märkning av alla katter
· Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

§ 2 Organisation

§ 2.1 Klubbens instanser är
· Årsmöte
· Styrelse
· Revisorer
· Övriga valda funktionärer
· Valberedning

§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubben, SVERAKs och FIFes stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person motarbetar klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.
§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.
Huvudmedlemskap innebär:
· Rösträtt
· Kan föreslås till styrelsepost
· Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
· Får klubbtidning
Familjemedlemskap innebär:
· Rösträtt
· Kan föreslås till styrelsepost
· Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
Stödmedlemskap innebär:
· Rätt att deltaga vid klubbmöten, men har inte rösträtt.
· Får klubbtidning
§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång.
§ 3.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.
§ 3.5 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Ev. överklagan av beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.
§ 3.6 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.
§ 3.7 Hedersmedlem i klubben kan utses på förslag från styrelsen.

§ 4 Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång.
§ 4.2 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till styrelsen senast den siste december.
§ 4.3 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ärenden för behandling. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.
§ 4.4 Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
8. Revisorerna berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av valberedning
16. Motioner och övriga ärenden
17. Fastställande av arvoden
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
§ 4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombud. Poströstning är inte tillåten.
§ 4.6 Varje huvud/familjemedlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året är valbar till punkterna 12, 14 samt 15 på årsmötets ärende lista.
§ 4.7 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.4).
· Relativ omröstning sker vid personval, dvs. den som får flest röster blir vald.
· Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs. mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.
· Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning.
Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.
§ 4.8 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.
§ 4.9 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

§ 5 Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.
§ 5.2 Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöterna väljs på 2 år och suppleanterna på 1 år. Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag. Hälften av ledamöterna väljs ena året, hälften det andra året. Ordförande och kassör väljs med växelvis val.
§ 5.3 Styrelsens uppgift är att
· Verkställa av årsmötet fattade beslut.
· Verka för föreningens ändamål.
· Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
· Föra register över klubbens medlemmar, samt utse P.U.L. ombud.
· Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
· Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
· Utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.
§ 5.4 Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten och ansvarig utgivare av ev klubbtidning.
§ 5.5 Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte samt för protokoll vid dessa.
§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen.
§ 5.7 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Protokoll ska föras och justeras.

§ 6 Revisorer

§ 6.1 Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall få information om kommande styrelsemöten, samt ha rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 7 Valberedning

§ 7.1 Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i klubben.

§ 8 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 8.1 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.
§ 8.2 Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som ordnas av klubben
§ 8.3 Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.
§ 8.4 Medlem som får kännedom om brott mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler skall anmäla detta till sin klubb.

§ 9 Övrigt

§ 9.1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från 1:e januari till 31:e december.
§ 9.2 Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.
§ 9.3 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande möten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.
§ 9.4 För upplösning av klubben, krävs beslut på årsmöte eller extra inkallat årsmöte. Beslut om nerläggning skall bifogas med två tredjedelars majoritet. I kallelse till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.

Share